PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene Ledenvergadering PVGE Best

Datum
donderdag 30 januari 2020 14:00
Telefoon
Cor v.d. Bosch, tel. 0499-330044

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op 30 januari 2020 in 't Tejaterke, aanvang 14.00 uur.

Agenda:
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de notulencommissie
4. Benoeming notulencommissie 2019
5. Jaarverslag 2019 1)
6. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020
7. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van de penningmeester
8. Benoeming kascontrolecommissie 2020
9. Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad
10. Voorstel tot akkoord wijziging Huishoudelijk Reglement over de verantwoordelijkheden voor behoorlijk bestuur zoals dit in de Algemene Leden Vergadering van 2019 is vermeld 2)
11. Voorstel tot akkoord voor wijziging statuten versie 15 dec 2019 2)

<P A U Z E>

12. Jaarrede voorzitter
13. Bestuurssamenstelling:
> aftredend en niet herkiesbaar is Toos de Groen, voor haar wordt een opvolger gezocht 3)
> het bestuur heeft een opvolger gevonden voor Piet de Baar (PR&Communicatie) en draagt Koos Mulder voor die inmiddels ad interim deze functie binnen het bestuur vervult.
14. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
15. Rondvraag
16. Sluiting

Toelichting:
1) Vanaf medio januari is het jaarverslag ter inzage op onze website en bij de secretaris.
2) De concept statuten en het gewijzigde Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website en bij de secretaris.
3) We zoeken een kandidaat voor de bestuursfunctie van collectieve belangenbehartiging. Indien u hiervoor interesse heeft, dan kunt u zich tot uiterlijk één week vóór de Algemene Leden Vergadering ​door tenminste tien (10) leden van de afdeling kandidaat laten stellen, voorzien van uw
bereidverklaring.

 

 
 

Powered by iCagenda

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen