PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene Ledenvergadering 2019

Datum
donderdag 24 januari 2019 14:00
Telefoon
Cor v.d. Bosch, tel 06 50638128

Eens per jaar vindt in januari de algemene ledenvergadering van PVGE Best e.o. plaats, waar het reilen en zeilen van onze vereniging wordt besproken en het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar.
Ik nodig u graag uit om deel te nemen aan de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 24 januari 2019 om 14.00 uur in ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1

Samen zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en gaan zien wat het komend jaar voor mooie dingen binnen de PVGE staan te gebeuren. Na het jaarverslag, de jaarrede, het financieel overzicht en de begroting voor 2019 zal Gerdie van Daal, bestuurslid penningmeester en Piet de Baar, bestuurslid PR&Communicatie aftreden. Verder brengen commissies verslag uit. In de rondvraag krijgt u gelegenheid alles naar voren te brengen wat u van belang vindt.

Agenda:
  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de notulencommissie
  4. Benoeming notulencommissie 2019
  5. Jaarverslag 2018 1)
  6. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
  7. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van de penningmeester
  8. Benoeming kascontrolecommissie 2019
  9. Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad
         P A U Z E
  10. Jaarrede voorzitter
  11. Bestuurssamenstelling:
            > aftredend en herkiesbaar: 3e termijn: Annelies Berende
            > aftredend en herkiesbaar: 2e termijn: Cor van den Bosch, Sjef van Gastel en
               Christ Tunders
            > aftredend en niet herkiesbaar is Gerdie van Daal vanwege het bereiken van
               de maximale zittingsduur van 9 jaar.
               Het bestuur stelt Rob Bol voor als kandidaat voor een bestuursfunctie en
               opvolger van Gerdie van Daal 2)
           > aftredend en niet herkiesbaar is Piet de Baar; voor hem wordt een opvolger
              gezocht 2)
  12. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

Toelichting:
1) Vanaf medio januari is het jaarverslag ter inzage op onze website en bij de secretaris.
2) We zoeken kandidaten voor de bestuursfuncties van penningmeester en PR&Communicatie. Indien u hiervoor interesse heeft, dan kunt u zich tot uiterlijk één week vóór de Algemene Leden Vergadering ​door tenminste tien (10) leden van de afdeling kandidaat laten stellen, voorzien van uw bereidverklaring.

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen,
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Christ Tunders (secretaris)

 
 

Powered by iCagenda

KrantenjongenHet Laatste Nieuws 

KalenderblaadjeJaarkalender

IdeeenbusHebt u een goed idee?

Foto's van onze activiteiten
vindt u door te kiezen uit:
Evenementen of Reizen