PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

Sinds kort is Best een nieuw comité actief onder de naam “Hart onder de riem”. In vier woorden zegt het kernachtig wat de doelstelling. “Het samen in Best signaleren van inwoners (voornamelijk 65-plussers maar niet uitsluitend) die om welke reden dan ook een hart onder de riem verdienen en daar vervolgens in overleg inhoud aan geven voor zover daar door reeds bestaande organisaties geen inhoud aan kan worden gegeven.”

Dit comité is een opvolger van het “Comité Nationale Ouderdag Best” dat er drie jaar achtereen voor heeft gezorgd dat grote en kleine wensen van senioren door vrijwilligers werden gerealiseerd. Vorig jaar moest het comité een keuze maken zich aan te sluiten bij het Nationale Ouderenfonds óf zelfstandige verder te gaan. Gekozen is voor zelfstandigheid. En gelijktijdig zijn ook doelstellingen en werkwijze aangepast.

Nog steeds gaat het comité aan de slag met aanvragen of signalen die bij hen binnenkomen. Het verschil is dat nu eerst bekeken wordt of er al een (vrijwilligers-) organisatie in Best of omgeving is die de betreffende wens kan uitvoeren. Zo ja dan wordt in onderlinge samenspraak bekeken hoe de gevraagde wens kan worden opgepakt. Is er geen organisatie in Best of omgeving die het kan oppakken, dan probeert het comité het zelf te regelen. Wie kunnen er wensen indienen of signalen doorgeven voor een “hart onder de riem”? Dat kunnen mensen zijn in de omgeving van degene voor wie het bedoeld is: de partner, een familie, mantelzorger, buur, vriend, hulpverlener of een hulporganisatie. Het comité bekijkt altijd eerst of de aanvraag goed onderbouwd is en of het gevraagde ‘hart onder de riem’ misschien uitgevoerd kan worden door de persoon zelf door wie het signaal wordt afgegeven. Ook wordt bekeken of het gevraagde hart onder de riem binnen redelijke (financiële) grenzen valt. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Het comité bestaat uit Mien Droog, Patricia Favre, Sandra Conijn, Gaston Slagers en Judith Janssen.
Wilt u meer weten over “Hart onder de Riem”?
Mail dan naar info@hartonderderiembest.nl