PVGE
PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Best

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Bestuursleden:

Luud Raaijmakers - Collectieve Belangenbehartiging, bestuurslid PVGE Best
Annelies Berende - Individuele Belangenbehartiging, WMO cliëntondersteuner, bestuurslid PVGE Best

Doel van de vereniging

In de statuten van de PVGE Best e.o. van 17 mei 2006 is het doel van de vereniging als volgt gedefinieerd: 
Het stimuleren van een goed leefklimaat van de leden door belangenbehartiging en coördinatie van het welzijnsbeleid in brede zin, gekoppeld aan de instandhouding van een aantal faciliteiten. De afdelingsvereniging tracht dit doel te bereiken door:

a) Het bevorderen van een geïntegreerd welzijnsbeleid op gemeentelijk niveau met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van senioren, waarvan mogelijk in samenwerking met de daartoe geëigende instanties.
b) Het stimuleren en effectueren van inspraakmogelijkheden op gemeentelijk niveau, daar waar invloed op beslissingen in het belang van de leden wordt geacht
c) Het scheppen van mogelijkheden tot het inwinnen van advies en het verkrijgen van voorlichting op de gebieden wonen, zorg, welzijn en dienstverlening
d) Het hebben van vertrouwenslieden die op verzoek informatie verstrekken en bemiddeling verlenen
e) Het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten voor de leden alsmede niet beroepsmatige kunstuitoefening in groepsverband
f) Het bevorderen van solidariteit en contact tussen de leden.

Oprichting SeniorenRaadBest

Om de doelstellingen genoemd onder a, b en c beter te kunnen realiseren heeft de PVGE Best e.o. in 2009, samen met de KBO Best, die immers dezelfde doelstellingen heeft, besloten tot de oprichting van de SeniorenRaadBest met dien verstande dat de seniorenraad uitdrukkelijk de collectieve belangen wil behartigen van alle senioren van Best. Met andere woorden, de PVGE Best e.o. heeft de collectieve belangenbehartiging integraal ondergebracht bij de SeniorenRaadBest en blijft daar ook sterk bij betrokken i.h.b. door deelname in het bestuur, de werkgroepen en de projectgroepen daarvan. De SeniorenRaadbest kan dus gezien worden als een verlengstuk van de PVGE Best e.o. Voorzitter en vice voorzitter van PVGE Best zijn bestuursleden van de SeniorenRaadBest

Individuele Belangenbehartiging

De doelstelling genoemd onder d. noemen wij individuele belangenbehartiging en wordt gerealiseerd door onze commissie belastingondersteuning en de commissie De Handreyking. Onder Handreyking vallen de Vreugde en Verdriet activiteiten. Deze laatste dragen bij aan bovengenoemde doelstelling.